Khách hàng của KAS là tất cả các Doanh nghiệp, trong đó KAS có các giải pháp chuyên sâu cho các Doanh nghiệp kinh doanh về ngành F&B, ….