KAS bán bản quyền sử dụng trọn đời, cho thuê thu phí theo năm, theo tháng, theo ngày. Chuyển giao sản phẩm cho Khách hàng sở hữu, theo điều kiện kèm theo.