KASO Smac Mobile Smac Order Smac POS Smac Cloud
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Vân , Ngày đăng: 22/06/2020

Vào hệ thống >> khai báo loại chứng từ nghiệp vụ

Giao diện:

Sau khi bấm vào thêm mới >> mở ra giao diện:

=> Sau khi lưu >> quay về chứng từ đang cần lập >> nhấn ctrl+f5 load lại trang để lấy dữ liệu